Konceptim

Zgjidhim ambjentet nga ana funksionale dhe estetike në përputhje me kërkesat dhe nevojat tuaja.

Projektim

Përpilojmë projektin teknik në të gjithë gamen e disiplinave – arkitekturë, planifikim, interiere – dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Vizualizim

Paraqesim në mënyrë të datajuar dhe realistike te gjithë kompleksitetin e objektit.

Detajim

Detajojmë të gjithë elementët lidhës të objektit në perputhje me karakteristikat e materialeve të përdoruara dhe të disiplinës përkatese.

Mbikqyrje

Konsultojmë ekipet e zbatimit në fazën e realizimit të punimeve si dhe bëjmë ndryshimet përkatese në projekt kur është e nevojshme.

Zbatim

Menaxhojmë implementimin e projekteve tona në përputhje me buxhetin, preventivin dhe grafikun e punimeve te dakordësuara më parë me klientin dhe palët e treta.